Μελέτη για τις επιπτώσεις του Ουκρανικού σε ελληνικές επιχειρήσεις και τουρισμό

Οικονομία


Η ανακοπή των τουριστικών ρευμάτων από τη Ρωσία και την Ουκρανία, εκτιμάται πως θα έχει πολύ μικρή επίδραση στη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων.

Έρευνα για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στις ελληνικές επιχειρήσεις και τον τουρισμό, πραγματοποίησε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σε συνεργασία με την Palmos Analysis.

Καταγράφεται κάθετη πτώση της εισαγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Οι εταιρίες αναζητούν εναλλακτικές χώρες και οδούς για τα προϊόντα τους, ενώ καταγράφεται τάση αύξησης των τιμών, πάνω από τα επίπεδα του τρέχοντος πληθωρισμού. Ο κίνδυνος για «σκληρές συνέπειες» όπως απολύσεις και αναστολές λειτουργίας είναι περιορισμένος.

Στον τουρισμό η έρευνα εκτιμά ότι η ανακοπή των τουριστικών ρευμάτων από τη Ρωσία και την Ουκρανία θα έχει πολύ μικρή επίδραση στη βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματίες προσδοκούν σε αναπλήρωση των όποιων απωλειών τους, μέσω άλλων αγορών του εξωτερικού αλλά και την εσωτερική αγορά. Καταγράφεται σημαντική αύξηση στο κόστος λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων και συνεπώς αναμένεται και αύξηση των τιμών.

Ειδικά για τους Ρώσους τουρίστες υψηλότερης κοινωνικοοικονομικής τάξης, η έρευνα αναφέρει ότι αναμένεται μια σημαντική μείωση αφίξεων λόγω του πολέμου που θα επιφέρει πλήγμα στις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Δείτε την έρευνα εδώ

Αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας

Εμπορικές συναλλαγές με Ρωσία/Ουκρανία: Καταγράφεται κάθετη πτώση εισαγω­γι­κής και εξαγωγικής δραστηριότητας σε σχέση με τις δύο εμπόλεμες χώρες με έμφαση των προβλημάτων στη Βόρεια Ελλάδα και σε συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότη­τας. Ωστόσο, ο κίνδυνος “σκληρών” συνεπειών, όπως απολύσεις, αναστολή λειτουρ­γίας κτλ., είναι περιορισμένος και εντοπίζεται κυρίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε συγκεκριμένους κλάδους. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, οι επιχει­ρή­σεις με εισαγωγική/εξαγωγική δραστηριότητα με Ρωσία/Ουκρανία προχωρούν στην αναζήτηση εναλλακτικών χωρών ή εναλλακτικών ο­δών­/­ τρόπων για την εισαγωγή/­εξαγωγή προϊόντων ή στη διοχέτευση των προϊόντων τους στην εσωτερική αγο­ρά. Πα­ράλ­ληλα, καταγράφεται τάξη αύξησης των τιμών των προϊόντων τους πάνω από τα επίπεδα του τρέχοντος πληθωρισμού για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους, λόγω των μεγάλων αυξήσεων στα κόστη ενέργειας και πρώτων υλών κτλ. Τέλος, η επι­δό­τηση του κόστους ενέργειας είναι το δημοφιλέστερο μέτρο στήριξης από την Πο­λιτεία, σύμφωνα με τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, και ακολουθούν η αναστολή φορο­λο­γι­κών­/­ ασφαλιστικών υποχρεώσεων (κυρίως μεταξύ των πολύ μι­κρών επιχειρήσεων).

Τουριστικές επιχειρήσεις σε περιοχές…Πηγή Skai