Πρόσκληση για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων αλιείας περιοχής Δήμου Δέλτα

Πολιτική


Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στον τομέα της αλιείας στην περιοχή του Δήμου Δέλτα.

Την τρίτη πρόσκλησή της για την ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της αλιείας, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της αλιευτικής περιοχής του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης εξέδωσε η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ ΑΕ), συνολικής δημόσιας δαπάνης 594.000 ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020».

Ήδη άρχισε η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, η οποία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2022 (ώρα 15.00’).

Η περιοχή στην οποία αφορά η παρέμβαση και όπου υλοποιείται το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER είναι σε Κύμινα, Νέα Μάλγαρα και Χαλάστρα, εντός του ορίου των 10 χλμ. από την ακτή και οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν πρέπει να βρίσκονται εντός αυτής.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της ΑΝΕΘ ΑΕ, Θωμάς Βράνος, «η νέα πρόσκληση που εκδώσαμε για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλιείας αφορά στην περιοχή του Δήμου Δέλτα, όπου η αλιεία αποτελεί σημαντική ενασχόληση των κατοίκων.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε υφιστάμενες επιχειρήσεις αλιέων, αλλά και να προσελκύσουμε νέες σύγχρονες επενδύσεις στον τομέα, ενισχύοντας έναν από τους πυλώνες της τοπικής οικονομίας».

Δυνατότητα χρηματοδότησης έχουν:

1.Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων. Η ενίσχυση γίνεται για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

2.Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) καλύπτει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε επιλέξιμης επένδυσης. Ωστόσο, πράξεις που υλοποιούνται από οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών οργανώσεων, μπορούν να λάβουν αύξηση κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες (δηλαδή ποσοστό δημόσιας δαπάνης 75%).

Η επιδότηση αφορά σε τέσσερις τομείς – δράσεις:

-Συμπληρωματικές δραστηριότητες αλιέων με έμφαση στον αλιευτικό…Πηγήin.gr